Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

Pracoviská

Ambulancia pracovnej zdravotnej služby

Ordinačné hodiny, prevádzková doba

Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Pracovná zdravotná služba poskytuje komplex činností zdravotného dohľadu pozostávajúceho z dohľadu nad pracovným prostredím, posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok a poradenstva s dôrazom na ochranu zdravia pri práci a prevenciu chorôb z povolania.

V rámci dohľadu nad pracovným prostredím pracovná zdravotná služba zabezpečuje:

 • identifikovanie faktorov práce a pracovného prostredia, 
 • posudzovanie zdravotných rizík z expozície faktorom práce a pracovného prostredia,
 • vypracovávanie Posudkov o riziku a Písomných záznamov o posúdení zdravotných rizík spolu s kategorizáciou prác v legislatívne stanovených intervaloch,
 • kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov pracovného prostredia na účely ich možného vyplyvu na zdravie zamestnancov,
 • vypracovávanie Posudkov o riziku a Prevádzkových poriadkov z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci,
 • vypracovávanie návrhov na zaradenie prác do tretej a štvrtej kategórie
 • vypracovávanie informácie o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie.

V rámci posudzovania zdravotnej spôsobilosti pracovná zdravotná služba zabezpečuje výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k prácu u zamestnancov ako aj u fyzických osôb - podnikateľov, ktorí zamestnávajú iné fyzické osoby:

 • ktorí vykonávajú prácu zaradenú do prvej, druhej, tretej alebo štvrtej kategórie ( pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo pred začatím výkonu práce fyzickej osoby - podnikateľa, v súvislosti s výkonom práce, pred každou zmenou pracovného zaradenia, mimoriadne lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, pri skončení pracovnoprávneho vzťahu),
 • pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
 • ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu nevykonávali viac ako šesť mesiacov,
 • ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžaduje osobitný predpis

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce a práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy sú realizované v plnom rozsahu stanovenom Odborným usmernením MZ SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Preventívne lekárske prehliadky sú realizované multidisciplinárnym tímom špecialistov v rôznych odvetviach medicíny.

V rámci poradenstva pracovná zdravotná služba zabezpečuje:

 • organizovanie školení prvej pomoci priamo na pracoviskách pozostávajúce zo školení a odborného výcviku,
 • vzdelávanie zamestnancov a zamestnávateľov v oblasti preventívnych opatrení na ochranu zdravia,
 • oboznamovanie zamestnancov so schválenými prevádzkovými poriadkami pre prácu s expozíciou rôznym faktorov práce a pracovného prostredia.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: +421 911 208 958 alebo emailom: [email protected]

Dotazník Pracovnej zdravotnej služby

Vážení pacienti a návštevníci nemocnice, ortopedicá ambulancia bude od 25. 12. 2023 do 2. 1. 2024 zatvorená

Kontakty:

Lekár
036 6379 357
Sestra
036 6379 357, 0901 795 087
[email protected]
5.poschodie pavilónu A

Personál:

Vedúci tímu PZS:
MUDr. Lucia Jakubíková
tel: 036 6379 553
email [email protected]

Sestra:
Mgr. Hedviga Hercová
tel: 036 6379 357, 0901 795 087
email [email protected]

Oddelenie verejného zdravotníctva: 
tel: 036 6379 348
email: [email protected]