Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pacienti a verejnosť

Pobyt sprievodcu (rodiča) na pediatrickom oddelení

Vážená mamička, otecko, Vážený sprievodca dieťatka,

Pre Vašu lepšiu orientáciu a zvýšenie informovanosti v priebehu celého pobytu v našej nemocnici sme pre Vás pripravili niekoľko všeobecných informácií. Našim cie­ľom a prianím je nie len skoré uzdravenie Vášho chorého dieťaťa, ale aj vaša celková spokojnosť s poskytovanými službami.

Detské oddelenie Nemocnice s poliklinikami v Leviciach je oddelením, ktoré poskytuje ambulantnú a nemocničnú zdravotnú starostlivosť pre deti od 0 do ukončeného 18 roku veku, a to s diagnózami typickými pre detský vek- neonatológia, niektoré chirurgické, neurologické diagnozy, infekčné choroby, hematológia, endokrinológia, gastroenterológia, nefrológia a ďalšie. Medzi základné hodnoty nášho oddelenia patrí vysoká kvalita, profesionalita a komplexnosť poskytovaných služieb.


Príjem dieťaťa

Prijatie dieťaťa na hospitalizáciu na Detské oddelenie našej nemocnice počas pracovnej doby zabezpečuje pracovisko pediatrickej ambulancie. Mimo pracovnej doby sa pacienti prijímajú na pracovisku Ústavnej pohotovostnej služby.
Pred plánovaným prijatím dieťaťa na hospitalizáciu Vás prosíme dodržte čas objednania.

Čo si vziať do nemocnice:

 • kartička zdravotného poistenia
 • odporúčanie k hospitalizácii (neplatí v prípade akútnej hospitalizácie)
 • výsledky predošlých vyšetrení
 • lieky, ktoré dieťa pravidelne užíva
 • toaletné a osobné potreby: uterák, mydlo, zubnú kefku, pastu, pyžamo / domáce oblečenie, papuče, toaletný papier, príbor a pod.
 • potreby na voľný čas: knihy, farbičky, z hračiek iba hračky, ktoré sú umývateľné

Čo si nebrať do nemocnice:

 • cenné veci, šperky
 • vysokú finančnú čiastku
 • mobilné telefóny, počítače
 • plyšové hračky

Príjem sprievodcu

Dieťa počas hospitalizácie na detskom oddelení NsP Levice môže sprevádzať jeden sprievodca (matka, otec, ev. iný plnoletý rodinný príslušník). Žiaľ, naše kapacitné možnosti nám neumožňujú prijať sprievodcu ku každému dieťaťu. O prijatí sprievodcu ku konkrétnemu dieťaťu rozhoduje vedúci lekár príslušného pracoviska (obvykle primár), počas ústavnej pohotovostnej služ­by službukonajúci lekár, pričom zo­hľad­ňu­je predovšetkým:

 • vek dieťaťa (prednostne prijímame doprovod ku dojčatám a malým deťom do 5 rokov)
 • kapacitné možnosti jednotlivých oddelení.

Sprievodca môže byť umiestnený:

 • v izbe spolu s dieťaťom na lôžku určenom pre sprievodcu, celkovo 9 lôžok
 • v nadštandartnej izbe na to určenej – celkovo 3 lôžka
 • v izbe spolu s dieťaťom na neobsadenom pacientskom lôžku.

Umiest­ne­nie sprievodcu závisí opäť od kapacitných možností daného pracoviska. V prípade, ak je sprievodca umiestnený na neobsadenom pacientskom lôžku, môže byť v prípade potreby požiadaný, aby lôžko uvoľnil pre hospitalizáciu dieťaťa, pričom tejto žiadosti je povinný neodkladne vyhovieť. Iné možnosti pobytu sprievodcu hospitalizovaného pacienta (vlastné karimatky, spacáky, sedenie na stoličke vedľa postieľky dieťaťa a pod.) nie sú prípustné a preto Vás prosíme, aby ste o takúto možnosť personál ani nežiadali.

Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že pobyt sprievodcu na detskom oddelení Nemocnice Levice s.r.o. je v súlade so zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na zá­kla­de verejného poistenia a o úhradách za služ­by súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov spoplatnený.

Od platby za pobyt s maloletým dieťaťom je oslobodený sprievodca v týchto prípadoch:

 • do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa,
 • v prípade pacienta do 18. roku veku, ktorý bol prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu.

Za mimoriadnych okolností a so súhlasom vedúceho lekára pracoviska (primár) je možný celodenný pobyt sprievodcu pri dieťati v dobe od 8:00 - 18:00 hod. bez žiadosti o poskytnutie lôžka.
Počas Vášho pobytu pri hospitalizovanom dieťati dbajte o to, aby Vaše dieťa nebolo vystavené riziku úrazu, náhodnému užitiu liekov, vdýchnutiu cudzieho telesa a pod. V prípade, že sa vzdialite od postieľky alebo z izby, uložte dieťa do postieľky a nezabudnite ju zabezpečiť bočnicou. Nenechávajte Vaše dieťa bez dozoru v kočiari. Nepodávajte Vášmu dieťaťu žiad­ne lieky bez vedomia službukonajúcej sestry. Ak ošetrujúci lekár súhlasí s užívaním liekov, ktoré Vaše dieťa užívalo aj doma, uložte ich na bezpečné miesto. Počas hospitalizácie dieťaťu podáva lieky výlučne sestra.


Stravovanie pacientov (detí)

Stravovanie detí je súčasťou liečebného režimu, je preto nevyhnutné dodržiavať ošetrujúcim lekárom ordinovanú stravu. V priebehu hospitalizácie dieťaťa je dovolené priniesť pre dieťa doplnky k strave, napr. ovocie, zeleninu, pečivo a pod. Inú stravu, ako je napr. saláma, šunka, jogurt neodporúčame. Ak službukonajúci personál súhlasí s prinesenou stravou, je potrebné skontrolovať jej dobu použiteľnosti, označiť menom dieťaťa a uložiť do chladničky vyhradenej na tento účel. V žiadnom prípade neukladajte bez vedomia personálu prinesenú vlastnú stravu do chladničky.

Stravovanie sprievodcu

V prípade ak máte záujem o dodanie stravy počas Vášho pobytu s hospitalizovaným dieťaťom, personál Vám na požiadanie zabezpečí dodávanie stravy prostredníctvom interného dodávateľa. Strava určená pre sprievodcu sa uhrádza v plnej výške vo forme paušálu vopred. Bez uhradenia paušálnej sumy Vám nebude strava objednávaná. V prípade, ak Váš pobyt z rôznych dôvodov bude kratší alebo dlhší ako by zodpovedalo zaplatenej sume, na zá­kla­de predloženého dokladu Vám v deň prepustenia bude pri odchode doplatok doúčtovaný alebo preplatok vyplatený. Strava pre sprievodcov je privážaná pria­mo na oddelenie v uzavretých kontajneroch . Za jej kvalitu zod­po­ve­dá dodávateľ. Ak v priebehu Vášho pobytu spozorujete nedostatky týkajúce sa kvality stravy, adresujete svoje požiadavky službukonajúcej sestre alebo ve­dú­cej sestre oddelenia. Na podávanie stravy pre sprievodcov pacientov má oddelenie vyhradený priestor, a to buď v jedálni alebo na izbe v prípade , že dieťa má z epidemiologických dôvodov obmedzený pohyb po oddelení.

Návštevy

V priebehu hospitalizácie môžu príbuzní navštíviť dieťa v stanovených časoch a v na to vyhradených priestoroch. Začiatok, trvanie a ukončenie návštev si joddelenie určuje v závislosti od charakteru prevádzky a s tým súvisiaceho hygienicko-epidemiologického režimu. Na izbe dieťaťa sú návštevy dovolené len vo výnimočných prípadoch, najviac však dvom príbuzným. Povolené sú návštevy v čase návštevných hodín na nadštandartných izbách. Za priaznivého počasia a so súhlasom službukonajúceho personálu môžete využívať k vychádzkam alebo k návštevám park v areáli nemocnice.

Materská škola, Základná škola a Školský klub detí

Materská škola v dopoludňajších hodinách je pre deti v predškolskom veku. Pre deti sú pripravené rôzne hry na rozvíjanie vedomostí, grafomotorických zručností, matematických predstáv, zábavné činnosti.

Školopovinní žiaci sa v dopoludňajších hodinách učia v triedach, alebo na tento účel vyhradených priestoroch. Žiak sa vyučuje maximálne tri vyučovacie hodiny denne, pričom sa prihliada na zdravotný stav jednotlivých žiakov. Preberá sa základné učivo, aby žiaci nezaostali za spolužiakmi v kmeňovej škole. Využívajú sa rôzne zábavné formy vyučovania a žiaci sú za svoje výkony hodnotení jednak ústne, ale aj známkou.

V popoludňajších hodinách sa žiaci zapájajú do činností v Školskom klube detí. Pani vychovávateľky im každý deň pripravujú zaujímavé činnosti a v prípade pekného počasia s nimi chodia do parku pri nemocnici. Raz mesačne prichádzajú za deťmi na oddelenie profesionálni herci s vystúpením Červených nosov. Výchova a vzdelávanie v nemocnici je spojená s konkrétnym životom a zážitkami hospitalizovaných detí, ktoré môžu vo vyučovaní a v činnosti MŠ a školského klubu nájsť východisko z momentálneho nepriaznivého stavu zapríčineného chorobou. Individuálny prístup a úzky kontakt učiteľa s dieťaťom je významným výchovno-terapeutickým činiteľom v komplexnej starostlivosti o choré dieťa.

Platby

Detské oddelenie Nemocnice Levice s.r.o. má v súlade so zákonom č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 722/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov vypracované Cenníky platieb za služ­by súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a iné služ­by poskytované NSP v Leviciach

Ukončenie hospitalizácie

O ukončení hospitalizácie Vášho dieťaťa a zá­ro­veň ukončení Vášho pobytu budete včas informovaná/ý ošetrujúcim lekárom, obvykle deň pred prepustením. Poplatky súvisiace s Vašim pobytom môžete uhradiť v hotovosti v deň ukončenia pobytu priamo na oddelení.
Pri prepustení dieťaťa Vás ošetrujúci personál poučí o ďalšom postupe liečby. Taktiež Vám odovzdá "Prepúšťaciu správu", ktorú čo naj­skôr po prepustení odovzdajte obvodnému lekárovi svoj­ho dieťaťa.

Vážení rodičia, aj keď vieme , že pobyt v nemocnici nebýva pre nikoho príjemný, veríme, že personál nášho oddelenia urobí všetko pre to, aby ste od nás odchádzali spokojní s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. So svojimi požiadavkami a podnetmi sa môžete pokojne obrátiť na náš personál.

Uvítame, ak si nájdete čas a vyplníte aj dotazník spokojnosti pacienta. Dotazník môžete zaslať poštou, alebo vhodiť do schránky s označením "Dotazníky spokojnosti " . Sú umiestnené na každom oddelení .