Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

Pacienti a verejnosť

Pobyt sprievodcu (rodiča) na pediatrickom oddelení

Vážená mamička, otecko, sprievodca dieťatka,

Pre Vašu lepšiu orientáciu a zvýšenie informovanosti v priebehu celého pobytu v našej nemocnici sme pre Vás pripravili niekoľko všeobecných informácií. Našim cie­ľom a prianím je nie len skoré uzdravenie Vášho chorého dieťaťa, ale aj vaša celková spokojnosť s poskytovanými službami.

Pediatrické oddelenie Nemocnica AGEL Levice je oddelením, ktoré poskytuje ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť pre deti od narodenia do dovŕšenia 19. roku života, a to s diagnózami typickými pre detský vek: neonatologické, chirurgické, neurologické, infekčné, hematologické, endokrinologické, gastroenterologické, nefrologické a ďalšie. Medzi základné hodnoty nášho oddelenia patrí vysoká kvalita, profesionalita a komplexnosť poskytovaných služieb.


Príjem dieťaťa

Prijatie dieťaťa na hospitalizáciu sa realizuje v pediatrickej príjmovej ambulancii. Pred plánovaným prijatím dieťaťa na hospitalizáciu prosíme o dodržanie termínu a času objednania.

Čo si vziať do nemocnice:

 • kartičku zdravotného poistenia
 • odporúčanie k hospitalizácii (neplatí v prípade akútnej hospitalizácie)
 • výsledky predošlých vyšetrení, zdravootná dokumentácia od obvodného lekára
 • lieky, ktoré dieťa pravidelne užíva
 • toaletné a osobné potreby: uterák, mydlo, zubnú kefku, pastu, pyžamo / domáce oblečenie, papuče, toaletný papier, príbor a pod.
 • potreby na voľný čas: knihy, farbičky, z hračiek iba hračky, ktoré sú umývateľné

Čo si nebrať do nemocnice:

 • cenné veci, šperky
 • vysokú finančnú čiastku
 • počítače
 • plyšové hračky

Príjem sprievodcu

Dieťa počas hospitalizácie na pediatrickom oddelení môže sprevádzaťlen jedna osoba (matka, otec, ev. iný plnoletý rodinný príslušník). Žiaľ, naše kapacitné možnosti nám neumožňujú prijať sprievodcu ku každému dieťaťu. O prijatí sprievodcu ku konkrétnemu dieťaťu rozhoduje vedúci lekár príslušného pracoviska (obvykle primár), počas ústavnej pohotovostnej služ­by službukonajúci lekár, pričom zo­hľad­ňu­je predovšetkým:

 • vek dieťaťa (prednostne prijímame sprievodcu k dojčeným deťom a malým deťom do 5 rokov)
 • kapacitné možnosti 

Sprievodca môže byť umiestnený:

 • v izbe spolu s dieťaťom na lôžku určenom pre sprievodcu, celkovo 9 lôžok
 • na nadštandartnej izbe na to určenej – celkovo 3 lôžka
 • v izbe spolu s dieťaťom na neobsadenom pacientskom lôžku

Umiest­ne­nie sprievodcu závisí opäť od kapacitných možností daného pracoviska. V prípade, ak je sprievodca umiestnený na neobsadenom pacientskom lôžku, môže byť v prípade potreby požiadaný, aby lôžko uvoľnil pre hospitalizované dieťa, pričom tejto žiadosti je povinný neodkladne vyhovieť. Iné možnosti pobytu sprievodcu hospitalizovaného pacienta (vlastné karimatky, sedenie na stoličke vedľa postieľky dieťaťa a pod.) nie sú prípustné a preto prosíme, aby ste o takúto možnosť personál ani nežiadali.

Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že pobyt sprievodcu na pediatrickom oddelení Nemocnice AGEL Levice s.r.o. je v súlade so zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na zá­kla­de verejného poistenia a o úhradách za služ­by súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov spoplatnený.

Od platby za pobyt s maloletým dieťaťom je oslobodený sprievodca v týchto prípadoch:

 • do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa,
 • v prípade pacienta do 19. roku veku, ktorý bol prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu.

Za mimoriadnych okolností a so súhlasom vedúceho lekára pracoviska (primár) je možný celodenný pobyt sprievodcu pri dieťati v dobe od 8:00 - 18:00 hod. bez žiadosti o poskytnutie lôžka.

Počas vášho pobytu pri hospitalizovanom dieťati dbajte o to, aby vaše dieťa nebolo vystavené riziku úrazu, pádu z postele, náhodnému užitiu liekov, vdýchnutiu cudzieho telesa a pod. V prípade, že sa vzdialite od postieľky alebo z izby, uložte dieťa do postieľky a nezabudnite ju zabezpečiť bočnicou. Nepodávajte dieťaťu žiad­ne lieky bez vedomia službukonajúcej sestry. Ak ošetrujúci lekár súhlasí s užívaním liekov, ktoré vaše dieťa užívalo aj doma, uložte ich na bezpečné miesto.


Stravovanie pacientov (detí)

Stravovanie detí je súčasťou liečebného režimu, a preto je nevyhnutné dodržiavať diétu ordinovanú ošetrujúcim lekárom. V priebehu hospitalizácie dieťaťa je povolené priniesť pre dieťa doplnky k strave, napr. ovocie, zeleninu, pečivo a iné druhy potravín, samozrejme po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

Stravovanie sprievodcu

V prípade záujmu o stravovanie počas pobytu s hospitalizovaným dieťaťom na pediatrickom oddelení je zabezpečené dodávanie stravy prostredníctvom interného dodávateľa. Strava určená pre sprievodcu sa uhrádza v plnej výške vo forme paušálu vopred. Bez uhradenia paušálnej sumy nebude strava objednaná. V prípade, ak váš pobyt bude z rôznych dôvodov kratší alebo dlhší ako vopred zaplatená suma – záloha, na zá­kla­de predloženého dokladu vám v deň prepustenia bude pri odchode doplatok doúčtovaný alebo preplatok vyplatený s vystaveným pokladničným dokladom.

Strava pre sprievodcov je privážaná pria­mo na oddelenie v uzavretých kontajneroch . Za jej kvalitu zod­po­ve­dá dodávateľ. Ak v priebehu Vášho pobytu spozorujete nedostatky týkajúce sa kvality stravy, adresujete svoje požiadavky službukonajúcej sestre alebo ve­dú­cej sestre oddelenia. Na podávanie stravy pre sprievod má oddelenie vyhradený priestor, a to buď v jedálni alebo na izbe v prípade, že dieťa má z epidemiologických dôvodov obmedzený pohyb po oddelení.

Návštevy

V priebehu hospitalizácie môžu príbuzní navštíviť dieťa v stanovených časoch a vo vyhradených priestoroch. Začiatok, trvanie a ukončenie návštev si oddelenie určuje v závislosti od charakteru prevádzky a s tým súvisiaceho hygienicko-epidemiologického režimu. Na izbe dieťaťa sú návštevy dovolené len vo výnimočných prípadoch, najviac však dvom príbuzným. Návštevy v čase návštevných hodín sú povolené na nadštandardných izbách. Za priaznivého počasia a so súhlasom službukonajúceho personálu môžete využívať k vychádzkam alebo k návštevám park v areáli nemocnice.

Materská škola, Základná škola a Školský klub detí

Materská škola v dopoludňajších hodinách je pre deti v predškolskom veku. Pre deti sú pripravené rôzne hry a zábavné činnosti na rozvíjanie vedomostí,  zručností a matematických predstáv.

Školopovinní žiaci sa v dopoludňajších hodinách učia v triedach, alebo na tento účel vyhradených priestoroch. Žiak sa vyučuje maximálne tri vyučovacie hodiny denne, pričom sa prihliada na zdravotný stav jednotlivých žiakov. Preberá sa základné učivo, aby žiaci nezaostali za spolužiakmi v kmeňovej škole. Využívajú sa rôzne zábavné formy vyučovania a žiaci sú za svoje výkony hodnotení jednak ústne, ale aj známkou.

V popoludňajších hodinách sa žiaci zapájajú do činností v Školskom klube detí. Pani vychovávateľky im každý deň pripravujú zaujímavé činnosti a v prípade pekného počasia s nimi chodia do parku pri nemocnici. Raz mesačne prichádzajú za deťmi na oddelenie profesionálni herci s vystúpením Červených nosov. Výchova a vzdelávanie v nemocnici je spojená s konkrétnym životom a zážitkami hospitalizovaných detí, ktoré môžu vo vyučovaní a v činnosti MŠ a školského klubu nájsť východisko z momentálneho nepriaznivého stavu zapríčineného chorobou. Individuálny prístup a úzky kontakt učiteľa s dieťaťom je významným výchovno-terapeutickým činiteľom v komplexnej starostlivosti o choré dieťa.

Platby

Detské oddelenie Nemocnice AGEL Levice s.r.o. má v súlade so zákonom č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 722/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov vypracovaný Cenník platieb za služ­by súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Ukončenie hospitalizácie

O ukončení hospitalizácie dieťaťa budete včas informovaná/ý ošetrujúcim lekárom, obvykle deň pred prepustením. Poplatky súvisiace s pobytom môžete uhradiť v hotovosti v deň ukončenia pobytu priamo na oddelení.
Pri prepustení dieťaťa vás ošetrujúci personál poučí o ďalšom postupe liečby, odovzdá predbežnú prepúšťaciu správu, ktorú čo naj­skôr po prepustení odovzdajte obvodnému lekárovi svoj­ho dieťaťa.

Vážení rodičia, aj keď vieme, že pobyt v nemocnici nebýva pre nikoho príjemný, veríme, že personál nášho oddelenia urobí všetko pre to, aby ste od nás odchádzali spokojní s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. So svojimi požiadavkami a podnetmi sa môžete pokojne obrátiť na náš personál.