Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 36 6379 360
+421 36 6379 362

Pacienti a verejnosť

Nemocničný poriadok

Väčšina ľudí si myslí „mne sa to nemôže stať“ a predsa sa tu raz každý môže ocitnúť. Stačí byť v nepravý čas na nepravom mieste ( v aute, pri športe...) ignorovať varovné príznaky a už ste tu – v nemocnici.

Môže Vás sem doviesť sanitka, rýchla zdravotná pomoc, alebo sa sem môžete dostať po niektorej z prehliadok pri alarmujúcom stave vášho organizmu.

Čo robiť v prípade hospitalizácie?

Do nemocnice si zo sebou prinesiete

 • občiansky preukaz,
 • kartu poistenca,
 • zdravotnú dokumentáciu,
 • odporučenie na hospitalizáciu,
 • doklad o PN, ak bol vystavený ošetrujúcim lekárom,
 • lieky, ktoré užívate,
 • hygienické potreby,
 • pyžamo, papuče, župan.

Prijatie do nemocnice

Spravidla prebieha na prijímacích ambulanciách, pri oddeleniach našej nemocnice.

 • Do ambulancie prídete s prijímacím lístkom, s kartou poistenca a občianskym preukazom.
  (Ak nie ste poistený (napr. cudzinec) dohodnete podmienky platby (záloha a pod.))
 • Pri prijatí Vás vyšetrí lekár ambulancie, aby zistil aktuálny stav a indikovanosť Vášho prijatia.
 • Po príchode na oddelenie sestra alebo sanitár zabezpečí Vaše uloženie na lôžko, odovzdáte svoj civilný odev. Sestra zabezpečí jeho úschovu a vydá Vám kópiu potvrdenia o úschove.
  Odporúčame : cennosti, peňažnú hotovosť je vhodné, možné, uložiť v trezore nemocnice. V opačnom prípade nemocnica nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo odcudzenie veci!
 • Potom Vás vyšetrí Váš izbový lekár

Nemocničný poriadok / Liečebný poriadok 

Je zverejnený na každom oddelení. Začína sa budíčkom, rannou hygienou, meraním teploty, odbermi (krv, moč …), raňajkami, potom väčšinou nasleduje malá vizita Vašich izbových lekárov, po vizite nasledujú diagnostické výkony, vyšetrenia, terapeutické zákroky, rehabilitácie a podobne.

Po obede je súčasťou liečebného režimu pokoj, odpočinok, po odpoludňajšej vizite je možnosť návštev v určenom čase našich oddelení.

Na oddeleniach JIS a AIM sú návštevy povolené len so súhlasom primára oddelenia alebo službukonajúceho lekára.     

 • Na niektorých oddeleniach a častiach nemocnice je zakázané používať mobilný telefón z dôvodu možného rušenia ostatných pacientov, alebo citlivých lekárskych prístrojov.
 • Počas Vášho pobytu v nemocnici sa o Vás stará zdravotnícky personál (lekár, sestra, sanitár).

Je dôležité, aby ste dodržiavali ich pokyny a rady, aby Váš pobyt v nemocnici splnil svoj účel.

 • V mimopracovnom čase sa o Vás stará službukonajúci lekár oddelenia.

Strava

 • Za predpis stravy zodpovedá ošetrujúci lekár, ktorý na základe Vašej diagnózy rozhoduje o spôsobe Vašej výživy.

 • Stravu (diétu) predpísanú ošetrujúcim lekárom pripravuje v nemocničnej kuchyni tím kuchárov pod vedením asistenta výživy
 • Za správny spôsob výberu a nákup surovín na prípravu podávanej stravy, jej samotnú prípravu a rozvoz v súlade so zásadami HACCP je zodpovedná vedúca oddelenia liečebnej výživy a stravovania, diétoterapeut, ktorá spolupracuje s ošetrujúcim lekárom, ako aj so sestrami na jednotlivých oddeleniach
 • Za správny spôsob podávanie stravy je zodpovedná službukonajúca sestra na oddelení.

Strava sa podáva päťkrát denne v čase:

raňajky 7.00 – 8.00 hod.
desiata 10.00 hod. (len pre vybrané druhy diét)
obed 11.00 – 12.00 hod.
olovrant 15.00 hod. (len pre vybrané druhy diét)
večera 17.00 – 17.30 hod.
2. večera (len pre pacientov s diabetom, ktorým druhú večeru predpíše ošetrujúci lekár) 21.00 hod.

v sobotu, v nedeľu a cez sviatky sa podáva suchá večera, ako aj v tú stredu, kedy sa vykonáva pravidelná dezinsekcia, deratizácia kuchyne a skladov

Dodržiavať predpísanú diétu (napr. žlčníkovú, diabetickú,  neslanú, s obmedzením živočíšnych tukov, bezlepkovú a podobne . . . ) je nutné, keďže diéta je súčasť liečby pacienta.

Ak sa pacient stravuje individuálne, je niekedy ťažko nastaviť správnu liečbu, napríklad cukrovky, vysokého krvného tlaku alebo ateriosklerózy . . . .

Priepustky

Súčasný poistný systém nepočíta s tzv. Priepustkou napríklad cez víkend. Liečebná starostlivosť prebieha nepretržite 24 hodín. Vo výnimočných prípadoch (napr. úmrtie v rodine) môže priepustku povoliť primár oddelenia. V takomto prípade je potrebné podpísať reverz (odchod z oddelenia na vlastné riziko a zodpovednosť).

Práva pacienta počas hospitalizácie

Pacient má právo:

 • na rešpektovanie svojej telesnej a psychickej integrity, poučenie o podstate ochorenia, prognóze a možných rizikách ochorenia,
 • rozhodnúť o svojej účasti na výuke a overovaní nových medicínskych metód, zachovanie mlčanlivosti týkajúce sa zdravotného stavu, zmiernenie utrpenia,
 • vyšetrovacie a liečebné výkony sú vykonávané so súhlasom pacienta, postup každého vyšetrenia, ako aj možné riziká, či bolestivosť musia byť pacientovi podrobne vysvetlené a musí dostať odpovede na prípadné nejasnosti,
 • podrobne musí byť vysvetlený aj operačný postup a jeho možné riziká či nežiadúce následky,
 • odmietnuť podrobiť sa zdravotníckej starostlivosti, diagnostickému alebo terapeutickému výkonu, pričom sa vyžaduje podpísanie písomného nesúhlasu (tzv. negatívny reverz),
 • na závažné výkony, ktoré môžu zmeniť ďalší život pacienta si lekár vyžiada písomný súhlas pacienta (tzv. pozitívny reverz),
 • nahliadnuť aj do svojej zdravotníckej dokumentácie a robiť si z nej výpisky.

Povinnosti pacienta počas hospitalizácie

 • dodržiavať liečebný režim,
 • spolupracovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • oznámiť všetky ochorenia alebo skutočnosti, ktoré sú potrebné pre správne poskytovanie lekárskej starostlivosti,
 • riadiť sa osobitnými predpismi v prípade liečby prenosného ochorenia a pod.,
 • je potrebné lekára informovať o všetkých liekoch ktoré užívate, aj voľnopredajných, vitamínoch, bylinách alebo o iných metódach liečby, ktoré používate,

Všetky lieky, ktoré ste si do nemocnice priniesli – odovzdajte sestre, ktorá ich označí Vaším menom a lekár rozhodne aké lieky a v akej dávke budete užívať.

Návštevy

Sú povolené denne v určenom čase oddelení. Na intenzívnych jednotkách sú povolené so súhlasom primára, najmä ak sú v jednej miestnosti viacerí chorý bez izolácie (napr. sklom). Je to predovšetkým z dôvodu ochrany ťažko chorých pacientov pred infekciou – vírusmi a baktériami z vonkajšieho prostredia. Návštevy detí do 10 rokov nie sú z psychologických a z hygienických dôvodov vhodné.

Informácie o pacientov

Informácie o pacientoch podáva primár oddelenia alebo ním poverený lekár (ošetrujúci izbový lekár). Informácie sa podávajú najbližším príbuzným v priamom rozhovore, nie je vhodné žiadať informácie telefonicky, ak Vás ošetrujúci lekár predtým nepoznal a nevie kto ste, a či by sa informácie nemohli prípadne aj zneužiť. Podávať telefonicky informáciu môže dávať lekár tomu, u koho si je istý jeho totožnosťou. Systém podávania informácii je osobitne prísny najmä v prípade hospitalizácie známych osôb, aj v takomto prípade je lekár a každý zdravotnícky pracovník viazaný lekárskym tajomstvom.

Intenzívne jednotky

Pre ťažko chorých sú zriadené jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS). Najlepším vybavením disponujú oddelenia anesteziológie a resuscitácie (ARO/AIM). Na týchto oddeleniach je prísny hygienický režim, zvýšená ošetrovateľská starostlivosť, monitorovanie životne dôležitých funkcii a podobne.

Hospitalizácie detí

Pri prijatí dieťaťa mladšieho ako 6 rokov možno prijať spolu s nim na odporúčanie ošetrujúceho lekára aj sprievodcu.

Prepustenie pacienta z nemocnice

Po vykonaní potrebných vyšetrení alebo zlepšení zdravotného stavu je možné pacienta prepustiť a pokračovať v ambulantnej starostlivosti. Dňom prepustenia vyhotoví ošetrujúci lekár prepúšťaciu správu a druhopis odovzdá pacientovi. Pacient je poučený aby sa do troch dní hlásil u svojho všeobecného / praktického lekára. Ak je pacient odkázaný na pomoc inej osoby, je potrebné túto osobu vopred informovať o dátum prepustenia.

Svoje pripomienky a prípadné návrhy na úroveň poskytnutej zdravotnej starostlivosti môžete vyjadriť v dotazníku. Dotazník Vám pri prepustení doručí poverená osoba,