Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pacienti a verejnosť

Práva a povinnosti pacientov

Pacient má svoje práva garantované ÚSTAVOU SR a dokumetom Charta práv pacienta prijatá vládou Slovenskej republiky 11. apríla 2001. Podrobný prehľad jednotlivých práv pacientov nájdete na nasledovnom linku: Práva pacientov-Charta práv pacienta prijatá vládou Slovenskej republiky 11. apríla 2001

Pacientovi práva garantuje aj tzv. Európska charta. Podrobný prehľad jednotlivých práv pacientov podľa EU charty najdete na následnom linku: Práva pacientov podľa Európskej charty


Práva občanov vo vzťahu k zdravotnej poisťovni

Osoba má právo na:

 • na výber zdravotnej poisťovne,
 • na zmenu zdravotnej poisťovne vždy k 1.januáru nasledujúceho roka,
 • na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom,
 • na informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti má príslušná zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starosltivosti aj vtedy, ak príslušná zdravotná poisťovňa s ním nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • vrátenie preplatku na základe ročného zúčtovania poistného,
 • podieľať sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
 • domáhať sa ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z verejného zdravotného poistenia v konaní pred úradom.

Práva pacienta vo vzťahu k zdravotej dokumentácii

 1. Pacient má právo vidieť svoju zdravotnú dokumentáciu a robiť si z nej kópie.
 2. V prípade smrti pacienta majú príbuzní právo vidieť dokumentáciu zomrelého.
 3. Ambulantný lekár, s ktorým pacient ukončil zmluvný vzťah, je povinný odovzdať zdravotnú dokumentáciu novému lekárovi pacienta.
 4. Zdravotnícki pracovníci sú povinní pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti pacienta primerane poučiť o dôvodoch, následkoch, rizikách a rôznych možnostiach liečby.
 5. Pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti pacient musí dať informovaný súhlas.

Medzi povinnosti pacientov je medziným dodržiavať liečebný poriadok nemocnice, rešpektovať a riadiť sa inštrukciam  a pokynmi ošetrujúceho zdravotného personálu, dodržiavať základy slušného správania, brať ohľad na skutočnosť že sa jedná o zdravotnícke zariadenie a neobťažovať svojim správaním a prejavmi personál nemocnice ako aj ostatných pacientov nemocnice.